Hästunderstödd terapi

Av Christina Risshylt-Collman

Christina Risshytt-Collman

Presentation: Christina Risshytt-Collman är verksam inom Kultura som utredare och rådgivare med lång erfarenhet av förändringsarbete som bygger på ett samspel mellan hästnäringen och samhället. Hon har bakgrund som verksamhetsledare för Hästnäringens Yrkesnämnd, ledamot i SLUs styrelse, ordförande i SvRF Ridskole- och utbildningssektion samt som personalchef vid ATG. De senaste åren har Christina arbetat inom Stiftelsen Hippocampus för att främja tillgängligheten till hästanknuten behandlings- och pedagogisk verksamhet för människor i behov av stöd och insatser.

Hållbart värdeskapande har flera dimensioner. Ekonomiskt, socialt och miljömässigt. I den här gästbloggen vill jag spinna vidare på hästens möjligheter att bidra till samhällsnytta inom områdena hälsa, vård, skola och social omsorg. Det politiken benämner som välfärden och som utgör kommuners och regioners/landstings ”måsteverksamheter”.  Får våra fantastiska hästar möjlighet att bidra till att skapa värde inom det offentligas ansvarsområde kommer det också att betyda mycket för hästsektorns framtid.    

I bloggen den 25 mars skriver Camilla Välimaa – om vi ska vara klarsynta så kan vi konstatera att det stora bidraget till samhällsnytta och en hållbar framtid ligger på den sociala sidan av våra verksamheter. Att det vi gör skapar värde för oss människor. Det behöver vi ständigt utveckla och säkerställa men det ligger i redan i den positiva vågskålen med alltifrån motion, ledarskapsutveckling och hästunderstödd terapi.

Som hästvän är det lätt att gilla bilder på sociala medier där våra äldre får besök av en liten ponny på boendet, att känna glädjen hos barnet som får låna hästens ben när de egna inte bär eller att förstå varför hästen lyckats hjälpa tjejen att få ordning på livet. Många möjligheter finns, men också en hel del hinder längs vägen.   

Intresset för hästen som medhjälpare inom rehabilitering, habilitering, social omsorg och specialpedagogisk verksamhet växer. Till grund ligger en ökad kunskap i form av vetenskapligt stöd och beprövad erfarenhet om hästens betydelse för människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.  Men också samhällets behov av att finna nya vägar att möta stora hälsoutmaningar som exempelvis en växande psykisk ohälsa. Tidiga hälsofrämjande insatser, samverkan med djur och natur och stärkt tro på den egna förmågan har visat sig verkningsfullt, både preventivt och när ohälsa uppkommit.

Foto: Eva Törnqvist

Studier visar att det som gör aktiviteter och samvaron med hästar unik är kombinationen av fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion, känslomässigt engagemang, djur och natur. Lätt att känna igen för alla som sysslar med hästar, eller hur? Men utan evidens det vill säga en kombination av vetenskapligt stöd, beprövad erfarenhet i form av terapeutens eller pedagogens professionella kunskap och erfarenhet blir det ingen ”verkstad”.  Kunskapen behöver också nå ut till beslutsfattare inom politiken och myndigheter för att insatserna ska implementeras inom vård, omsorg och skola.

Det är en tuff utmaning att komma in inom framförallt sjukvårdssystemen med innovativa tjänster. Marknaden för hästunderstödda insatser är omogen både från upphandlings-och leverantörshåll. Erfarenheter visar att vägen till fram går via gemensamma utvecklingsprojekt mellan uppdragstagare och uppdragsgivare, där också upphandlingsunderlag och avtalsvillkor kan formuleras i samförstånd. Ofta initieras projekten av duktiga och uthålliga entreprenörer som dels ser behov och möjligheter, dels lyckas få politiker och ansvariga tjänstemän intresserade. Och inte minst finansiering i form av olika projektstöd.

I landet finns ett antal personer som under många år drivit ett ihärdigt och klokt arbete i syfte att öka tillgängligheten till hästunderstödda insatser för personer med funktionsnedsättning eller i livssituationer med behov av stöd. Organisationen för Hästunderstödda Insatser, OHI samlar sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, socionomer, specialpedagoger, beteendevetare, läkare, psykologer, psykoterapeuter och specialpedagoger.

OHI jobbar för ökad kunskap om och ökad användande av hästunderstödd behandling och pedagogik, möjlighet till utbildning samt certifiering i syfte att värna både patientsäkerhet och hästens välmående. (länk). Många OHI-medlemmar är också framstående entreprenörer som driver sociala företag.  Några exempel uppmärksammas i Hästnäringens Nationella Stiftelses skrift Hästen och folkhälsan – forskning, fakta, goda exempel.

Min spaning är att vi trots hinder längs vägen kommer att kunna se en galopperande utveckling av hästens bidrag till ett socialt hållbart samhälle. Många innovativa initiativ är på gång både i Sverige och internationellt. Ett som jag själv är djupt engagerad i är projektet Stall Kungsgården vid Drottningholms slott och som drivs av Stiftelsen Hippocampus med Pia Tillberg i täten. Men mer om det vid ett annat tillfälle …

Lämna ett svar